WETTELIJKE INFORMATIE


De Dienstenwet schrijft voor dat een advocaat zijn cliënt in kennis moet stellen van de hierna vermelde informatie die van belang is in de relatie tussen advocaat en cliënt. Wij wensen deze informatieplicht na te leven en informeren u als volgt.1. INFORMATIE I.V.M. HET KANTOOR


De zetel van het Kantoor is gevestigd te 8720 WAKKEN, Kasteeldreef 9. Het ondernemingsnummer van het kantoor is BTW BE0628.482.893. U kan het Kantoor bereiken per telefoon op het nummer 056/60.10.70  en per e-mail via ADVOCATEN@DEWEVER-VANDEVELDE.BE


2. INFORMATIE I.V.M. DE DIENSTVERLENING EN AANSPRAKELIJKHEID


U kan bij het Kantoor terecht voor onder meer volgende diensten: advies, opmaken van contracten, bijstand bij onderhandelingen, verdediging van uw belangen in procedures en in expertises. De beroepsaansprakelijkheid van het Kantoor en haar advocaten is verzekerd via de groepspolis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. Op 01.08.2014 is dit via polis nr. LXX034899 bij Amlin EURpe nv. Op 01.08.2014 bedraagt het verzekerd bedrag 1.250.000 EUR per schadegeval. Een kopij van de bepalingen van deze polis wordt kosteloos en op eerste verzoek aan de cliënt verstrekt. Dit is een groepsverzekering en de voorwaarden en het bedrag kunnen in de loop van de samenwerking vergroot of verkleind worden. De cliënt heeft het recht zich op elk ogenblik te informeren daarover te informeren.

De aansprakelijkheid van het Kantoor en zijn advocaten, zowel contractueel als buitencontractueel, ten aanzien van de cliënt en derden voor elke schade, verlies of kost die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de dienstverlening, het handelen of het verzuim is in elk geval beperkt tot het bedrag dat effectief wordt betaald in het kader van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het Kantoor.  De aansprakelijkheid is tevens begrensd tot het bedrag van het ontvangen ereloon.  Deze beperking is niet van toepassing in geval van een opzettelijke fout of fraude vanwege het Kantoor en haar advocaten. Indien de cliënt wenst dat het Kantoor een aanvullende verzekering afsluit, sluiten partijen hieromtrent een aanvullende overeenkomst af.


3. INFORMATIE I.V.M. DE ERELONEN, KOSTEN EN BETAALVOORWAARDEN


De Factuur van kosten en ereloon van het Kantoor bevat drie elementen: de kantoorkosten, de gerechtskosten en -uitgaven en het ereloon.


a.1 De kantoorkosten omvatten ondermeer de kosten voor de dossieraanmaak (50,00 EUR), briefwisseling  (10,00 EUR/eenheid), aangetekende briefwisseling (kostprijs), verplaatsingen (0,50 EUR/km), uitprints en kopies (0,50 EUR/eenheid), e-mails, faxen en documenten,  afsluiting dossier (50 EUR) en andere kosten waarvan het Kantoor kan staven dat zij specifiek werden gemaakt in het kader van de uitvoering van de opdracht.


a.2 De gerechtskosten zijn de kosten die het Kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder (kosten dagvaarding, betekening en bevel, uitvoeringskosten,…), de griffie (rolrecht,…), openbare instanties (attesten edm.), enz.. Die kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in het detail bij de factuur van kosten en ereloon, en worden zonder uitzondering nominaal doorgerekend aan de Cliënt.


a.3 Het ereloon is de vergoeding voor de door het Kantoor geleverde diensten. De erelonen voor het verstrekken van juridische diensten worden, behoudens andere afspraken, berekend op basis van de tijd die aan een bepaald dossier wordt besteed en het uurtarief van het Kantoor die de betrokken prestaties verricht. Dit tarief kan verhoogd worden op basis van het belang van de zaak, de spoedeisendheid, de vereiste bijzondere kennis en het bekomen resultaat. Deze uurtarieven en kosten zijn exclusief BTW.

Het standaarduurtarief bedraagt op vandaag 125,00 EUR/uur, excl. BTW – 151,25 EUR/uur, incl. BTW.

De tarieven voor de erelonen en kosten worden jaarlijks geïndexeerd, zonder voorafgaandelijk bericht. Met regelmaat worden provisies opgevraagd. Bij het afsluiten van een dossier wordt de eindafrekening opgemaakt.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief wordt bij invordering van niet betwiste openstaande facturatie of vergoedingen het ereloon en de kantoorkosten begroot op basis van de toegekende rente, schadevergoeding en rechtsplegingsvergoeding, met minimum het bedrag verschuldigd overeenkomstig een begroting tegen uurtarief en kosten.

In afwijking van de facturatie tegen uurtarief, kunnen de erelonen begroot worden in functie van de waarde van het dossier / resultaat, volgens de hierna volgende begroting;

15% op de eerste schijf van 6.250 EUR

10% op de schijf van 6.250 EUR tot 50.000 EUR

8% op de schijf van 50.000 EUR tot 125.000 EUR

6% op de schijf boven 125.000 EUR


De facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na verzending. Bij gebreke aan betaling binnen de 10 dagen na factuurdatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10 % per jaar en een schadebeding van 10 % op het op de 10e dag onbetaald bedrag, verschuldigd. Per aanmaning die er gestuurd wordt, wordt 10 EUR aanmaningskost aangerekend. Per aangetekende aanmaning die verstuurd wordt, wordt 18 EUR aanmaningskost aangerekend. Bij het uitblijven van betaling binnen de 8 dagen na verzending van een aangetekende aanmaning behoudt het Kantoor zich het recht voor om alle prestaties op te schorten. Bij gebreke aan betaling wordt de invordering ingeleid voor het Vredegerecht te Kortrijk, zetel Waregem of de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk.


4. VOOR INFORMATIE OF BIJ KLACHTEN OF GESCHILLEN


Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u het Kantoor bereiken: via post op het adres: Kasteeldreef 9, 8720 Wakken, via e-mail op het adres: advocaten@dewever-vandevelde.be of via telefoon op het nummer: 056/60.10.70


5. CLIENT MOET ZIJN ADVOCAAT INFORMEREN


Het is belangrijk dat de cliënt zijn advocaat onmiddellijk op de hoogte brengt van alle mogelijke informatie, die van belang is voor de behandeling van het dossier.

Wanneer de cliënt enige betekening van een gerechtsdeurwaardersexploot krijgt, moet hij dit exploot onmiddellijk overmaken aan zijn advocaat, bij gebreke waarvan zijn advocaat niet aansprakelijk is voor het niet respecteren van een termijn die hiermee gepaard gaat.


6. Wanneer meerdere partijen cliënt zijn, zijn zij beiden solidair gehouden, de ene bij gebreke aan de andere, tot volledige betaling van de kosten en erelonen.

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77


Copyright © All Rights Reserved

Disclaimer & Privacyverklaring


Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies. Zie disclaimer.

Lees meer
Accepteren