DISCLAIMER EN PRIVACY BELEID


Copyright

 

Dewever & Van de Velde VOF bezit het exclusieve copyright van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VOF DEWEVER Dewever & Van de Velde.

 

Algemene disclaimer

 

Onze website (www. DEWEVER-VANDEVELDE.be) bevat algemene informatie over Dewever & Van de Velde VOF en haar advocaten.

De informatie over juridische onderwerpen die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als juridisch advies worden beschouwd.

Dewever & Van de Velde VOF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u juridisch advies wenst, dient u contact op te nemen met een advocaat die u zal adviseren op basis van uw persoonlijke situatie.

Dewever & Van de Velde VOF is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

U kan ons contacteren via de rubriek 'Contact’ op deze website of via een andere weg, maar u dient er rekening mee te houden dat zo'n contactname niet automatisch betekent dat u cliënt bent of zal worden van het kantoor. Wij aanvaarden cliënten enkel na daarover expliciete afspraken te hebben gemaakt en op basis van onze algemene voorwaarden.

De advocaten zijn actief in de rechtsdomeinen beschreven in de sectie ‘Materies' op deze website.

Door deze website te bezoeken, aanvaardt u dat de volledige inhoud op deze website, met inbegrip van de wettelijke informatie, beheerst wordt door het Belgisch recht en overeenkomstig het Belgisch recht moet worden geïnterpreteerd. De Belgische rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan.

 

Cookies

 

Dewever & Van de Velde VOF stelt alles in het werk om de privacy van haar website-bezoekers te beschermen.

Dewever & Van de Velde VOF kan bepaalde gegevens verzamelen volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

U hoeft geen persoonlijke gegevens mee te delen om de website te bekijken.

U kunt er echter voor kiezen om dat wel te doen door een 'contacteer Dewever & Van de Velde VOF’ formulier in te vullen.

Deze door u verstrekte informatie gebruiken wij enkel om contact met u op te nemen in het kader van de gevraagde informatie.

Zoals gebruikelijk bij websites, maakt onze website gebruik van cookies, hoofdzakelijk om de taal waarin u de website bekijkt te registreren.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer kunnen gezet worden. De verkregen informatie wordt gebruikt op een anonieme, gegroepeerde basis en u kunt er niet door geïdentificeerd worden. U hoeft onze cookies niet te aanvaarden en u kunt uw browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet aanvaard worden.

Deze verzamelde informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn.

U hebt het recht om een kopie te vragen van uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of verwijderen uit onze bestanden. Alle inlichtingen en verzoeken kunt u sturen naar advocaten@dewever-vandevelde.be

 

PrivacyverklaringAdvocatenkantoor Dewever & Van de Velde werkt actief mee aan de bescherming en veiligheid van uw gegevens.


I.WIE EN WAT?

1.Het Kantoor is een vennootschap onder firma (‘VOF’) overeenkomstig het Belgische recht, met maatschappelijke zetel te 8720 Wakken (Dentergem), Kasteeldreef 9, met ondernemingsnummer 0628.482.893.

Dit document is bedoeld om U te informeren omtrent het privacybeleid (verwerking van persoonlijke gegevens) dat wordt gehanteerd overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming  (General Data Protection Regulation of ‘GDPR’) die op 25 mei 2018 van kracht is.

Wij behouden ons hierbij het recht voor om ons beleid aan te passen.  De meest recente versie staat op de website.

2. Het kantoor hecht grote waarde aan Uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die U ons verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Het kantoor wil eraan herinneren dat iedere advocaat die werkt binnen het kantoor gebonden is door het beroepsgeheim voor alle informatie en gegevens die werden verkregen binnen het kader van de uitoefening van het beroep.

3. Het Kantoor voormeld is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens.   Dit is een middelenverbintenis.

4. Indien U contact opneemt met het kantoor en gebruik wenst te maken van onze diensten, wordt aan U persoonlijke informatie gevraagd.

Door Uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft U het kantoor uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden.

De persoonsgegevens van cliënten worden gebundeld in een fysiek (papieren) dossier en tevens opgeslagen in een online beheersoftware KLEOS, geleverd door Wolters Kluwer, waarbij telkens een persoonlijk dossier met een uniek referentienummer wordt aangemaakt.

•Voor natuurlijke personen worden hoofdzakelijk de volgende gegevens vastgelegd: naam, voornaam, aanspreektitel, bedrijf, adres, postcode, woonplaats, geslacht, nationaliteit, geboortedatum en plaats, telefoonnummer, E-mailadres, burgerlijke staat en gezinssituatie, rijksregisternummer. Daarnaast kunnen in voorkomend geval gegevens aangaande uw beroep, kinderen, vermogen- en inkomstenstaat en eventuele strafrechtelijk verleden vastgelegd worden die nodig zijn in het kader van de opdracht.


•Voor rechtspersonen worden de volgende gegevens opgenomen: naam, rechtsvorm, gebruikelijke taal, adres exploitatie en adres maatschappelijke zetel, telefoonnummer, E-mailadres, gegevens Kruispuntbank van Ondernemingen en Btw nummer, financiële gegevens zoals o.a. bankrekeningnummer, identiteit(en) zaakvoerder(s). Daarnaast in voorkomend geval gegevens aangaande de identiteit(en) en contactgegevens van aandeelhouder(s) of contactpersonen, activiteiten van de vennootschap, emailadressen.

Voor de verwerking van Uw gegevens via de website wordt verwezen naar ons privacy beleid daaromtrent. Dit document is beschikbaar op onze website www.dewever-vandevelde.be


II. WAAROM WORDEN UW GEGEVENS VERWERKT?

1.In het kader van onze activiteiten als advocatenkantoor

De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van of in het kader van een met het kantoor gesloten overeenkomst. Met andere woorden verzamelt en verwerkt het kantoor (persoons)gegevens in het kader van haar werkzaamheden als advocatenkantoor.

De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor het uitoefenen van een juridische dienstverlening en stellen het kantoor in staat om na te gaan of er sprake is van een belangenconflict, om onze cliënten, leveranciers, correspondenten en tussenpersonen te identificeren en te contacteren, om correcte documenten en procedurestukken op te maken en om te factureren.  De gegevens van andere partijen en hun raadslieden of contactpersonen worden geregistreerd met het oog op de belangenverdediging. Bij gelegenheid kunnen contactpersonen, op basis van de opgeslagen gegevens, een ‘direct mail’ per email of gewone post ontvangen (zoals een nieuwjaarskaart, uitnodiging voor een evenement, juridische en andere nieuwtjes,…).

2. Om Uw vragen te kunnen beantwoorden

Indien U het kantoor contacteert per E-mail, via het contactformulier of telefonisch, zullen wij Uw persoonlijke gegevens verwerken in functie van de door U gestelde vraag/vragen.

Hiervoor kunnen we gegevens zoals Uw naam, Uw contactgegevens, en iedere andere persoonlijke gegevens die U aan het kantoor verstrekt, verzamelen die relevant zijn voor het beantwoorden van Uw vraag.

U bent uiteraard volledig vrij om ons Uw persoonlijke gegevens te verstrekken en deze ook op ieder moment terug in te trekken.

3.Uit wettelijke verplichting

In het kader van wettelijke of deontologische verplichtingen

4.In het geval van sollicitatie

Indien U ons contacteert in het kader van een sollicitatie, verwerken we Uw persoonlijke gegevens om U te contacteren ingevolge Uw sollicitatie.

Hiervoor kunnen we gegevens verwerken zoals Uw naam, Uw contactgegevens, Uw Curriculum Vitae en andere documenten die U ons hieromtrent heeft bezorgd.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Uw vraag om stappen te ondernemen voorafgaand aan het contract.

5.Mits uw akkoord

In de andere gevallen zal voorafgaandelijk uw akkoord worden gevraagd.


II.WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?


1. De verzamelde gegevens zijn enkel toegankelijk voor de advocaten, advocaat-medewerkers en bedienden binnen het kantoor.  Het Kantoor neemt passende maatregelen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot de gegevens, deze verwerken, aanpassen of vernietigen.  Ook intern geldt er een policy om hierover te waken.

2. Persoonsgegevens worden naast een papieren versie verzameld via het softwarepakket KLEOS geleverd door Wolters Kluwer, die volgens de gebruikelijke beveiligingsstandaard is beschermd.

Het kantoor maakt gebruik van een derde partij(en) (‘verwerker’) voor bepaalde processen, zoals bijvoorbeeld het beheer (hosting) van de website, alsook een extern boekhouder voor de verwerking van de boekhouding.

3.We stellen geen persoonlijke gegevens beschikbaar / maken geen persoonlijke gegevens over aan andere partijen, behoudens met uw akkoord, indien wettelijk verplicht of door een rechter bevolen.

4.Indien nodig ter behartiging van uw belangen of om deontologische of wettelijke redenen, kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met bv. andere advocaten, adviseurs, wettelijke instanties, gerechtelijke instanties, verzekeringsmaatschappijen, vertalers,….   Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. 

5.U heeft op ieder moment recht om kopie te vragen van Uw persoonlijke gegevens en ze te laten wijzigen of te laten verwijderen uit onze bestanden. Alle vragen hieromtrent kunnen worden gericht aan advocaten@dewever-vandevelde.be


IV.HOE BESCHERMT HET KANTOOR UW GEGEVENS EN HOELANG WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Het kantoor neemt de passende maatregelen tot bescherming van Uw persoonlijke gegevens tegen vernietiging, verlies, aanpassing of enige andere niet-geautoriseerde verwerking.

Het kantoor bewaart Uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig is om hogergenoemde doelen te bereiken.

In het kader van de beroepsaansprakelijkheid van het kantoor dienen de individuele dossiers (stukken), na het beëindigen van de opdracht, minimaal 5 jaar te worden bewaard overeenkomstig art. 2276 bis B.W.. Deze termijn is evenwel niet van toepassing indien de advocaat (het kantoor) uitdrukkelijk wordt belast met het bewaren van bepaalde stukken.

De verstrekte gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden buiten de Europese Unie.


Het kantoor zal de verstrekte gegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving. Zij zal streven om alle benodigde beveiligingsmaatregelen te nemen om ‘data inbreuken’ tegen te gaan.V.WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U DEZE UITOEFENEN?

U heeft het recht om het kantoor te verzoeken tot vrije toegang tot uw persoonlijke gegevens, het recht tot verbetering of verwijdering van uw gegevens of om een beperking te vragen van de verwerking. U kunt ook de overdraagbaarheid van Uw gegevens vragen (‘dataportabiliteit’). U kan zich steeds verzetten tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens. U dient Uw verzet evenwel te motiveren, behoudens in het geval van direct marketing.

In het geval de verwerking van Uw persoonlijke gegevens afhankelijk is van Uw toestemming, kan U deze intrekken. Deze herroeping kan evenwel geen invloed hebben op de eerdere (voorafgaand aan de intrekking) legale verwerking gebaseerd op Uw toestemming.

U kan Uw verzoek met betrekking tot voornoemde rechten aan ons richten via het E-mailadres advocaten@dewever-vandevelde.be of per post naar 8720 Wakken, Kasteeldreef 9. Graag mededeling van een identiteitsbewijs. Houd er rekening mee dat de toepasselijke wetgeving voorwaarden kan stellen aan de uitoefening van de bovenstaande rechten.

Bent U het niet eens, dan kan U zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (‘CBPL’) te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. (https://www.privacycommission.be/nl )

Indien U verder nog vragen heeft over onze website of over het privacybeleid, kan U ons steeds contacteren: advocaten@dewever-vandevelde.be t.a.v. Mr. Aniek Van de VeldeAls u een printversie van dit document wenst klik HIER.

Kantoor Wakken

Kasteeldreef 9

8720 WAKKEN


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 056/60.10.70

Kantoor Sijsele (Damme)

Stationsstraat 26

8340 SIJSELE-DAMME


advocaten@dewever-vandevelde.be

tel. 050/37.07.77


Copyright © All Rights Reserved

Disclaimer & Privacyverklaring


Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies. Zie disclaimer.

Lees meer
Accepteren